Царството на бука!

На стопанството

Планирано ползване на недървесни горски продукти по ГСП на територията на ТП ДГС Етрополе
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Етрополе за 2024г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2023Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ЕТРОПОЛЕ
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Етрополе за 2023г.
Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройство на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал.7 от Закона за горите, изменяща заповед № РД-07-202/21.12.2021г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Етрополе за 2022г.
Информация за безвъзмездно предоставяни фиданки от ТП ДГС Етрополег.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ЕТРОПОЛЕ
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Етрополе за 2021.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Етрополе за 2020.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Етрополе за 2019.
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Етрополе за 2018.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Етрополе за 2017г.