Царството на бука!

Горска сертификация

Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС ЕТРОПОЛЕ“
ПОЛИТИКА НА ТП „ДГС ЕТРОПОЛЕ“ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ЕТРОПОЛЕ“
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС ЕТРОПОЛЕ“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2023 г.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС ЕТРОПОЛЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ”ДЛС ЕТРОПОЛЕ”
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС ЕТРОПОЛЕ“ през 2022 г.
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ЕТРОПОЛЕ”
СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Етрополе
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели на територията на ДГС, в които е предвидено ползване на дървесина през 2022
ДЕКЛАРАЦИЯ към Критерий 1.8
АНАЛИЗ на резултатите от преведен мониторинг в ТП ДГС Етрополе през 2021г.
АНАЛИЗ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти то горскостопанската дейност
Списък на дървесните и недървесните горски продукти и екосистемни услуги.
Информация за планираното ползване през 2021г. по подотдели и местности.
Анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2020г.
Анализ на полож. и отрицат. външни ефекти от извършването на горскостопански дейности
Резюме на ГСП на ТП "ДГС ЕТРОПОЛЕ"
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДГС Етрополе, в които е планирано да се извършва ползване през 2019г.
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС ЕТРОПОЛЕ“ през 2019 г.
Доклад за Горите с висока консервационна стойност със заличени данните за подотдели с находища на видове от ВКС 1.2/1.3
Резюме на доклада относно анализа на резултатите от проведения мониторинг в горските територии
Политиката за управление на горите на територията на ТП ДГС "Етрополе“
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскостопански дейности
Актуален списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги на територията на стопанството и възможностите за стопанско използване
Оценка на социалното въздействие от дейността на ДГС Етрополе
Информация за местностите и подотделите, в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2019 г. и контакти за обратна връзка
Декларация за дългосрочна ангажираност на ТП ДГС "Етрополе“ към принципите и критериите на FSC® и свързаните Политики и Стандарти.
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси.
Политика на ТП ДГС "Етрополе“ срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности