Царството на бука!

За Нас

Държавно горско стопанство „Етрополе” е основано през 1934 г.

Разположено е върху части от Западна и Централна Стара планина.

Релефът е разнообразен – от хълмисто-предпланински до типично планински.

Главната река в стопанството, Малки Искър, извира в местността Кашана. 

Общата площ на държавните горски територии е 18 570 ха, като 40% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 71%. Преобладават широколистните гори, съставени предимно от бук, габър и цер.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 46 800 куб.м.

На територията на стопанството са разположени горските разсадници „Синия вир“ с площ 53 дка и „Малки Искър“ с площ 45 дка.

В стопанството са обособени три държавни дивечовъдни участъка: „Кокалското“, „БИСД Езерище“ и „Отоките“ с обща площ 8918 ха.

Ловностопанските райони са седем: „Бойковец“, „Етрополе“, „Лъга“, „Лопян“, „Малък Искър“, „Брусен“ и „Ямна“ с обща площ 24 390 ха.

Характерни представители на фауната са благороден елен, дива свиня, заек, вълк, чакал и др.

Птиците са представени от гривяк, гургулица, яребица, пъдпъдък и др.

Във вировете на местните реки се срещат черна мряна, балканска пъстърва, кефал и уклей.

Голям брой защитени територии опазват вековните букови гори в района, като по-достъпни са защитената местност Бачище и природната забележителност Кози дол над Етрополе.

Сред забележителностите в района са Етрополският манастир „Св. Троица”, изграден през 1158 г. сред живописна местност (обявена за защитена) с вековни дървета, аязмо и 12-метровия водопад Варовитец.

Може да се видят и останките на тракийската крепост Чертиград от ІV–ІІІ в. пр.Хр.

Легенда за Зольова чешма в Етрополе

Зольова чешма напомня за тъжната и красива история на хубавата Рашка хаджи Петрова и нейния любим Дончо войвода.

Чешмата е изградена от етрополския иконописец и майстор Зольо в местността Бели извор, където се срещали двамата влюбени. Пленен от хубостта на момичето бил и богатият турски търговец Рустем Ага, който настоявал да се ожени за девойката.

Отдал се сгоден случай и смелата българка пробола смъртоносно омразния търговец с острата кама на Дончо, която била скрила в красив резбован иконостас, измайсторен от Зольо.

Две години девойката бродила из Средна гора с дружината на Дончо.

Когато той паднал убит, тя поела дружината и заръчала на майстора Зольо да изгради чешма в негова памет. 

Адрес: гр. Етрополе 2180, Софийска област

ул. „Христо Ботев“ № 9

тел: 0720/623 50

dl_etropole @abv.bg

https://dgs-etropole.uzdp.bg

Галерия