Царството на бука!

Обявления

На основание заповед № РД-49-12/08.01.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) гр. Благоевград, находящ се в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Етрополе” (ТП ДГС Етрополе).  ОБЯВЛЕНИЕ         На основание заповед № РД-49-12/08.01.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) гр. Благоевград, находящ се в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Етрополе” (ТП ДГС Етрополе).      Предмет на търга:      Апартамент № 1, със застроена площ 48,95 кв.м, разположен на първи етаж, вх. Б от жилищен блок „Горско стопанство“, заедно с 4,99 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, избено помещение № 1, със светла площ 21,37 кв.м, таванско помещение № 1 със светла площ 25,23 кв.м, с административен адрес: гр. Етрополе, община Етрополе, Софийска област, бул. „Руски“ № 67, съгласно акт за частна държавна собственост № 4068/07.06.2010  г., утвърден от Областния управител на Софийска област.         Началната тръжна цена е в размер на 6 000,00 (шест хиляди) лева без ДДС, определена съгласно пазарна оценка, изготвена от Илинка Митева и Гергана Иванчева, притежаващи сертификати за оценителска правоспособност, с рег. номер 100100568/14.12.2009 г. и      рег. номер 100100570/14.12.2009 г., издадени от Камарата на независимите оценители в България.      Цената за закупуване на тръжната документация е в размер на 100,00 (сто) лева, невъзстановима, вносима по банкова сметка IBAN: BG 14BPBI79221020059701, BIC: BPBIBGSF, банка: „ЮРОБАНК България“ АД.      Документацията може да се получи от деловодството на ТП „ДГС Етрополе“ всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупуването й.     Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи се депозира в деловодството на ТП „ДГС Етрополе“ всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.      Депозитът за участие в търга в размер на 600,00 (шестстотин) лева, вносим по банков път, по сметка: IBAN: BG 14BPBI79221020059701 , BIC: BPBIBGSF, банка: „ЮРОБАНК България“ АД, в срок до деня, предхождащ провеждането на търга.      Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация и в присъствието на представител на  ТП „ДГС Етрополе“.       Търгът ще се проведе на 24.02.2020 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Етрополе“ с адрес: гр. Етрополе 2180, ул. „Христо Ботев“ № 9.       При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване се насрочва повторен търг, който да се проведе на 12.03.2020 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Етрополе“.      Оглед на имота, закупуване на документи, внасяне на депозит и депозиране на предложения за участие в повторния търг се извършват от 09:00 часа до 17:00 часа всеки работен ден в срок до деня, предхождащ провеждането на повторния търг.