Царството на бука!

Обявления

На основание заповед № РД-49-210/25.06.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) гр. Благоевград, находящи се в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Етрополе” (ТП „ДГС Етрополе“).  ОБЯВЛЕНИЕ           На основание заповед № РД-49-210/25.06.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) гр. Благоевград, находящи се в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Етрополе” (ТП „ДГС Етрополе“).          Предмет на търга:          Урегулиран поземлен имот с идентификатор 27632.132.4 (предходен № 132004, съгласно акт за частна държавна собственост № 5611/01.07.2019 г., издаден от областния управител на Софийска област) по КККР на гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София, с площ 1000 кв.м., с начин за трайно ползване: за друг вид застрояване, ведно с прилежащите две сгради със следните идентификатори: 2.1. Двуетажна, административна, делова сграда с идентификатор 27632.132.4.1., със застроена площ 235 кв.м.; 2.2. Едноетажна сграда с идентификатор 27632.132.4.2, със застроена площ 46 кв.м., с предназначение: хангар, депо, гараж, съгласно скица № 15-344873/27.04.2020 г., издадена от СГКК – Софийска област.          Началната тръжна цена е 77 900,00 (седемдесет и седем хиляди и деветстотин) лева без ДДС, определена съгласно пазарна оценка, изготвена от Цанко Найденов Спасовски, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност, с рег. номер 300100182/14.12.2009  г., издадена от Камарата на независимите оценители в България.          Цената за закупуване на тръжната документация е в размер на 100,00 (сто) лева, невъзстановима, вносима по банкова сметка IBAN: BG 14BPBI79221020059701, BIC: BPBIBGSF, банка: „ЮРОБАНК България“ АД.           Документацията може да се получи от деловодството на ТП „ДГС Етрополе“ всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупуването й.           Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи се депозира в деловодството на ТП „ДГС Етрополе“ всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.           Депозитът за участие в търга е в размер на 3 895,00 (три хиляди осемстотин деветдесет и пет) лева, вносим по банков път, по сметка: IBAN: BG 14BPBI79221020059701 , BIC: BPBIBGSF, банка: „ЮРОБАНК България“ АД, в срок до деня, предхождащ провеждането на търга.         Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация и в присъствието на представител на  ТП „ДГС Етрополе“.         Търгът ще се проведе на 24.08.2020 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Етрополе“ с адрес: гр. Етрополе 2180, ул. „Христо Ботев“ № 9.         При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване се насрочва повторен търг, който да се проведе на 23.09.2020 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Етрополе“.         Оглед на имота, закупуване на документи, внасяне на депозит и депозиране на предложения за участие в повторния търг се извършват от 09:00 часа до 17:00 часа всеки работен ден в срок до деня, предхождащ провеждането на повторния търг.