Царството на бука!

Обявления

ТП „ДГС Етрополе” представя информация за дарени фиданки през 2022г.На осн. 61 ал. 12 от Наредба 21 от 12.11.2012г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събиране и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос

 

ТП „ДГС Етрополе” представя информация за дарени фиданки през 2022г.

 

Във връзка с Решение № 3612/07.12.2021г.  на Управителния съвет на „Югозападно държавно предприятие” ДП Благоевград със седалище и адрес на управление: гр.Благоевград ул. „Зора” № 18, ет.4

ТП „ДГС Етрополе” сключи договори с № ПО-05-1/05.01.2022г.  с Фондация ”ГОРАТА.БГ” за предоставяне безвъзмездно на семенищни фиданки от следните видове:

Дървесен вид

Години

Брой

Обикновен явор

3 г.

 38 000

Бял бор

5 г.

   5 000

Общо

 43 000

 

          Фондация „ГОРАТА.БГ” предостави на ТП ДГС „Етрополе” ДЕКЛАРАЦИЯ, че дарените фиданки:

1.  ще бъдат използвани за залесяване на обществени пространства от ученици, деца от детски градини, доброволчески организации, с цел насърчаване на отговорно отношение на обществото към гората.

2. че представеното дружество Фондация „ГОРАТА. БГ” не се подпомага от фондовете на Европейския съюз, както по национални и международни програми, а необходимите горски репродуктивни материали не са предвидени в одобрени проекти по такива.