Царството на бука!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС ЕТРОПОЛЕ“

Държавно горско стопанство „Етрополе” е основано през 1934 г.

Разположено е върху части от Западна и Централна Стара планина.

Релефът е разнообразен – от хълмисто-предпланински до типично планински.

Главната река в стопанството, Малки Искър, извира в местността Кашана. 

Общата площ на държавните горски територии е 18 570 ха, като 40% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 71%. Преобладават широколистните гори, съставени предимно от бук, габър и цер.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 46 800 куб.м.

На територията на стопанството са разположени горските разсадници „Синия вир“ с площ 53 дка и „Малки Искър“ с площ 45 дка.

В стопанството са обособени три държавни дивечовъдни участъка: „Кокалското“, „БИСД Езерище“ и „Отоките“ с обща площ 8918 ха.

Ловностопанските райони са седем: „Бойковец“, „Етрополе“, „Лъга“, „Лопян“, „Малък Искър“, „Брусен“ и „Ямна“ с обща площ 24 390 ха.

Характерни представители на фауната са благороден елен, дива свиня, заек, вълк, чакал и др.

Птиците са представени от гривяк, гургулица, яребица, пъдпъдък и др.

Във вировете на местните реки се срещат черна мряна, балканска пъстърва, кефал и уклей.

Голям брой защитени територии опазват вековните букови гори в района, като по-достъпни са защитената местност Бачище и природната забележителност Кози дол над Етрополе.

Сред забележителностите в района са Етрополският манастир „Св. Троица”, изграден през 1158 г. сред живописна местност (обявена за защитена) с вековни дървета, аязмо и 12-метровия водопад Варовитец.

Може да се видят и останките на тракийската крепост Чертиград от ІV–ІІІ в. пр.Хр.

Легенда за Зольова чешма в Етрополе

Зольова чешма напомня за тъжната и красива история на хубавата Рашка хаджи Петрова и нейния любим Дончо войвода.

Чешмата е изградена от етрополския иконописец и майстор Зольо в местността Бели извор, където се срещали двамата влюбени. Пленен от хубостта на момичето бил и богатият турски търговец Рустем Ага, който настоявал да се ожени за девойката.

Отдал се сгоден случай и смелата българка пробола смъртоносно омразния търговец с острата кама на Дончо, която била скрила в красив резбован иконостас, измайсторен от Зольо.

Две години девойката бродила из Средна гора с дружината на Дончо.

Когато той паднал убит, тя поела дружината и заръчала на майстора Зольо да изгради чешма в негова памет. 

Адрес: гр. Етрополе 2180, Софийска област

ул. „Христо Ботев“ № 9

тел: 0720/623 50

dl_etropole @abv.bg

https://dgs-etropole.uzdp.bg

Виж още